Adatvédelmi és -kezelési nyilatkozat

Eszenyi Dávid
|
2011. október 28., péntek 14:15

1. Preambulum


Jelen webportál tartalmának és szolgáltatásai használati jogának tulajdonosa az <Agro-Roll 96 Kft.> (továbbiakban Tulajdonos) az alábbiakban teszi közzé az <agroroll.hu> domain név alatt található webportálján alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveit, gyakorlatát, illetve politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt."), a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet, a távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit. Az adatokat bizalmasan, a fent említett és vonatkozó törvényi szabályozásokban, ajánlásokban előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeljük. Jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Munkatársainkat kötelezzük ügyfeleink adatvédelmi és bizalmas adatok kezelésére vonatkozó jogainak tiszteletben tartására.

Az interneten megjelenő személyes adatok titkosságának védelme alapvető szerepet játszik az internetalapú üzletvitel jövője és a valódi internetes gazdaság alapjainak lerakása szempontjából. Ez a nyilatkozat demonstrálja a Tulajdonos elkötelezettségét a biztonságos és megbízható internetes kereskedelem, valamint az egyén személyes adatvédelemhez való jogának elismerése mellett.

Webportálunk tartalmainak megtekintéséhez általában nem kérünk semmilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Mindemellett egyes esetekben - amennyiben Ön kezdeményezi valamely szolgáltatásunk webportálunkon keresztül történő igénybevételét, melyhez ezen adatok ismerete elengedhetetlen - szükségünk lehet az Ön a személyes, banki, illetve elérhetőségi adataira.

Jelen webportál tartalmainak illetve szolgáltatásainak igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az alábbiakban leírt módon összegyűjtsük és felhasználjuk adatait. Adatvédelmi irányelveink módosítása esetén a változásokat közzétesszük Nyilatkozatunkban, így Ön mindig pontosan tudni fogja, milyen információkat gyűjtünk, és milyen célokra használjuk fel azokat.

A Tulajdonos garantálja, hogy lehetőségeihez mérten a legbiztonságosabb hardver és szoftvertechnológiákat alkalmazza adatai védelme érdekében.

Jelen webportálon található tartalmak más oldalakra hivatkozó linkeket is magukba foglalhatnak. A Tulajdonos nem vállal felelősséget más webhelyek adatvédelmi elveiért, gyakorlatáért, illetve tartalmáért.

Ha jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdés merül fel Önben - például szeretné ellenőrizni vagy frissíteni a rendszerünkben tárolt, Önre vonatkozó információkat - kérjük, vegye fel a Tulajdonossal a kapcsolatot.


2. Fogalom meghatározások jelen nyilatkozat alkalmazása során


2.1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2. különleges adat:

2.2.1. a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

2.2.2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

2.3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

2.4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.5. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.6. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

2.8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.10. automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

2.11. gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2.12. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.13. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.14. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.15. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.17. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak.


3. Személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során


3.1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

3.2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

3.3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

3.4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

3.5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

3.6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is;

3.7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.


4. A Tulajdonos alkalmazott adatkezelési elvei


4.1. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy

4.1.1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

4.1.2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

4.1.3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

4.1.4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha

4.2.1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

4.2.2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

4.2.2.1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

4.2.2.2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

4.2.2.3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.3. Adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.


4.4. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám). Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.  A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 

4.6. Tájékoztatás
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

4.7. Helyesbítés, törlés
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.8. Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

4.9. Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.


5. A Tulajdonos adatkezelési szabályzata


5.1. Jelen webportál tartalmainak és szolgáltatásainak adatkezelését a Tulajdonos végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

5.2. A Tulajdonos nem kapcsolja össze a jelen webportálon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal.

5.3. Harmadik országba (külföldre) a Tulajdonos jelen webportál felhasználói adatait nem továbbítja.
A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Tulajdonos korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintett személyes adataira vonatkozó következtetést levonni.

5.4. A Tulajdonos webportálján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

5.5. Jelen webportál látogatói a hozzáférhető szolgáltatásokat önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy jelen webportál egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehető igénybe.

5.6. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Tulajdonos köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.
A Tulajdonos az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

5.7. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Tulajdonos felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

5.8. Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Tulajdonos az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.9. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a Nyilatkozatban rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Tulajdonos kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

5.10. A Tulajdonos kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.


6. Érintett adatok köre


6.1. Jelen webportál látogatói és hírlevél olvasói technikai jellegű adatainak rögzítése

6.1.1. A webportál látogatása és a hírlevelek megnyitása során a Tulajdonos rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Tulajdonos nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

6.1.2. A testre szabott kiszolgálás érdekében jelen webportál a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. E technikai jellegű adatokat a Tulajdonos a felvételtől számított 52 nap után törli rendszeréből.

6.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele

Jelen webportál html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A külső szerverek segítik a webportálon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók a Tulajdonos megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.

6.3. Jelen webportál regisztrációs adatbázisa

6.3.1. Jelen webportál rendszerében az egyes tartalmakhoz, illetve funkciókhoz való hozzáférés csak regisztráció után lehetséges. Regisztrációkor meg kell adni a feltüntetett adatokat. A regisztrációt visszaigazoló e-mailben elküldjük az első belépéshez szükséges jelszót, melyet később a regisztrált személy bármikor megváltoztathat. Egyes felhasználói adatok, illetve funkciók és szolgáltatások használata során megadott adatok nyilvánosságra kerülnek az adatkezelési nyilatkozat többi rendelkezésével összhangban.

6.3.2. Amennyiben a regisztrált személy kereskedelmi szolgáltatásokat is szeretne jelen webportál rendszerén keresztül igénybe venni, úgy az első alkalomkor meg kell adni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat is.

6.3.3. A regisztrált személyek e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tulajdonos jelen webportálon történő regisztrációjukkal kapcsolatban technikai jellegű üzeneteket küldjön számukra. Kérelemre a Tulajdonos a regisztrált személy valamennyi adatát és részére küldött, illetve tőle fogadott üzenetet töröl a rendszerből, de ezt a regisztrált személyek önmaguk is megtehetik, erre a Tulajdonos lehetőséget biztosít. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a regisztrált személy e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy harmadik személy szándékosan vagy tévedésből törölje a regisztrációs adatbázisból.
Jelen webportál regisztrációs adatbázisának adatkezelési nyilvántartási száma: bejegyzés alatt.

6.4 Jelen webportál hírlevél szolgáltatása

6.4.1. Jelen webportál adatbázisába való regisztráció során lehetőség van feliratkozni a jelen webportál hírlevelére. E szolgáltatásra történő regisztráció lehet egyszerűsített, melynek során a regisztrált adatok köre szűkebb lehet. A hírlevélben a regisztrált személy tájékoztatást kaphat a webportál szolgáltatásairól, tartalmairól, funkcióiról, illetve ezekkel kapcsolatban számára vélelmezhetően hasznosnak ítélhető információkról.

6.4.2. A regisztráció során megadott adatokat és ezzel kapcsolatos üzeneteket a Tulajdonos kérelemre törli a rendszerből, de ezt a regisztrált személyek önmaguk is megtehetik, erre a Tulajdonos lehetőséget biztosít.. A hírlevélről a regisztrált személy bármikor leiratkozhat jelen webportál megfelelő funkciójával, valamint a hírlevélben található leírás szerint. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a regisztrált személy e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy harmadik személy szándékosan vagy tévedésből törölje a regisztrációs adatbázisból.

6.4.3. A sikertelen regisztrációs kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.
Jelen webportál regisztrációs adatbázisának adatkezelési nyilvántartási száma: bejegyzés alatt.


7. Kapcsolat, jogorvoslat


Jelen webportál használati jogának tulajdonosa:
Agro-Roll 96 Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Harsona utca 55.
Telefon: +36 (52) 471-154
E-mail cím: agroroll@agroroll.hu


Felügyeleti szerveink:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Postacím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

© 2014 Agro-Roll 96 Kft.

A kosár üres.
kosár megtekintése