Felhasználási feltételek

Eszenyi Dávid
|
2011. október 28., péntek 14:15

 

 

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS, ANNAK HASZNÁLATÁRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOKAT ÉS FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT, MELY RÉSZLETES INFORMÁCIÓKKAL SZOLGÁL ÖNNEK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A WEBOLDALON KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS TARTALMAKAT MILYEN MÓDON, ILLETVE FELTÉTELEK MELLETT HASZNÁLHATJA FEL.


1. Bevezetés


1.1. Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az <Agro-Roll 96 Kft.> (továbbiakban: Üzemeltető, székhely: <4031 Debrecen, Harsona utca 55.>), mint az <agroroll.hu> domain név (továbbiakban: Elérhetőség) alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások – ideértve a nyilvános, a korlátozott, illetve az interaktív tartalmakat és szolgáltatásokat is – (a továbbiakban mindezek együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás látogatója (továbbiakban: Látogató), illetve regisztrált látogatója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás használati jogának tulajdonosa az Üzemeltető, aki jelen Szerződés keretén belül szabályozza e jogainak Látogatók és Felhasználók általi hozzáférhetőségét és felhasználását. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Látogatók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Üzemeltető Adatvédelmi és –Kezelési Nyilatkozata rendelkezik.

1.2. A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás Elérhetőségének nyitólapján elhelyezett "Felhasználás feltételei" linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indokolás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Látogató, illetve Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható. Az egyes fejezetcímek csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.


2. Szolgáltatás nyilvános és korlátozott részei


2.1. Az Üzemeltető saját hatáskörében dönt arról, hogy a Szolgáltatása mely részeit kínálja nyilvánosan a Látogatók és/vagy korlátozottan, illetve szabályozottan (regisztrációhoz és/vagy jogosultsághoz kötötten) a Felhasználók részére. A Szolgáltatás korlátozott, illetve jogosultságokkal szabályozott részeihez és saját felhasználói adataikhoz csak a Felhasználók jogosultak hozzáférni, saját regisztrációjukat, illetve belépésüket (a továbbiakban mindezek együttesen: Hozzáférés) követően. A regisztrációkor kötelező és nem kötelező jelleggel megadandó felhasználói adatok köre megtekinthető a regisztráció megkezdése alkalmával. Belépéshez megkövetelt felhasználó adatok köre megtekinthető a belépés megkezdése alkalmával. Az Üzembentartó fenntartja magának a jogot a regisztrációhoz, illetve belépéshez kötelezően, illetve nem kötelezően megadandó felhasználói adatok körének és jellegének módosításához.

2.2. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált Felhasználója lehet, aki a Szolgáltatás erre a célra kialakított funkcióján keresztül regisztrálja magát a kötelező felhasználói adatai megadásával, valamint megérti, saját magára kötelező érvényűen elfogadja és betartja jelen Szabályzatot, a vonatkozó jogszabályokat és az interneten zajló hálózati kommunikáció általános illemszabályait (lásd Netikett - http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultura/rfc1855h.hun). Regisztráció nélkül a Látogatók, illetve belépés nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás publikus részeihez férhetnek hozzá, annak regisztrációval, vagy jogosultságokkal szabályozott, illetve belépéssel védett részeit nem használhatják (pl. interaktív vagy nem interaktív tartalmak és szolgáltatások, stb.). Amennyiben a Látogató regisztráció, illetve a Felhasználó belépés nélkül fér hozzá a Szolgáltatás bármely regisztrációval védett részéhez, úgy azt késedelem nélkül, azonnal jelenteni köteles az Üzemeltetőnek annak a Szolgáltatásban nyilvánosságra hozott elérhetőségein.

2.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, úgy az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő Hozzáférését, vagy Hozzáféréseit korlátozhatja, megtagadhatja vagy törölheti. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó felhasználói adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat a felhasználói adataiban azonnal és késedelem nélkül érvényesíteni. A regisztráció során a Felhasználónak felhasználói jelszót és egyedi felhasználónevet is kell választania, melyek kiválaszthatóságának szabályait az Üzembentartó fenntartja magának.

2.4. Valamennyi felhasználói adat titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége, azokat az Üzemeltető az Adatvédelmi és –kezelési nyilatkozata alapján titkosan kezeli. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a regisztrációjukkal, Hozzáférésükkel összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért a Szolgáltatás valamennyi területén. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni Hozzáférésük bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő, vagy veszélyeztető cselekedetről, állapotról. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszó, egyéb felhasználói adat, vagy Hozzáférés Felhasználó tudtával vagy tudta nélkül történő illetéktelen, - Szabályzatot vagy vonatkozó jogszabályokat sértő - használatból eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor teljes felelősséggel tartozik a saját felhasználói jelszavának és egyéb felhasználó adatainak, vagy Hozzáférésének illetéktelen - Szabályzatot vagy vonatkozó jogszabályokat sértő - használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.5. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs űrlapjának valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó a megadott e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját.


3. Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői- és iparjogvédelmi jogai


3.1. A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül direkt, vagy indirekt módon elérhető adatot, cikket, dokumentumot, képet, fotót, ábrát, grafikont, grafikát, videó- és hanganyagot, multimédiás tartalmat, szöveges és nem szöveges információt, és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás layout-ját, design-ját, szerkesztési elveit, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldást, funkciót, ötletet, know-how-t, megvalósítást, továbbiakban mindezek együttesen: Tartalom) és a Szolgáltatás az Üzemeltetőnek vagy partnereinek szellemi és/vagy használati tulajdonát képezik és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő számítógépre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes egyedi írásbeli engedélyének hiányában, kivéve, ha a Látogató, illetve Felhasználó egy adott Tartalommal vagy a Szolgáltatás egy meghatározott részével kapcsolatban erre a Szolgáltatáson, vagy jelen Szerződés rendelkezésein keresztül kifejezetten engedélyt kap. Az ilyen esetekben a vonatkozó Tartalmak és Szolgáltatás-részek használatát külön-külön megfelelő egyedi felhasználói szerződés határozhatja meg, melynek elolvasása és elfogadása előtt azok semmilyen formában nem használhatók fel, függetlenül attól, hogy létezik-e a Szolgáltatásban korlátozó funkció az elfogadás hiánya esetén történő felhasználhatóságukhoz.

3.2. A TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁS-RÉSZEK BÁRMILYEN A SZERZŐDÉSBEN, VAGY A VONATKOZÓ EGYEDI FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSA NEM MEGENGEDETT.

3.3. Az Üzemeltető egyedi írásbeli hozzájárulása esetén a jelen Szerződés hatálya alá tartozó valamennyi Tartalom csak az abban rögzített feltételek szerint használható fel. Ilyen esetekben az egyedi írásbeli hozzájárulás által biztosított jogok és/vagy korlátozások jelen Szerződés azonos értelmű rendelkezéseit engedélyező és/vagy korlátozó módon bírálják felül. Az egyedi írásbeli hozzájárulásban nem érintett, vagy nem részletesen szabályozott területek tekintetében jelen Szerződés rendelkezései a mérvadóak. Egyedi írásbeli hozzájárulás esetén, amennyiben az másképp nem rendelkezik, úgy az alábbi területeken a következő rendelkezések érvényesek. Ezektől eltérni csak az Üzemeltető kifejezett írásos engedélye és tételes rendelkezése szerint lehet.

3.3.1. Felhasználás során forrás megjelölésének megjelenítése, feltüntetése sorrendben az alábbiak:

3.3.1.1. természetes személyt megillető szerzői jog esetén annak neve;3.3.1.2. Szolgáltatás Elérhetősége, vagy a Tartalom Szolgáltatás Elérhetőségén keresztül elérhető URL-je;3.3.1.3. Üzemeltető rövid neve;3.3.1.4. szerzőt megillető - szerzői jogi védelemre utaló - "©" (körvonal formába foglalt "c" betű) jelzés a publikálás évszámának feltüntetése első karaktereként;3.3.1.5. publikálás évszáma

3.3.2. Felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem a Látogató, illetve Felhasználó, sem a Látogató, illetve Felhasználó közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja.

3.3.3. Felhasználás a Tartalom módosítása nélkül kerül felhasználásra.

3.4. A Tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt áll, az ehhez fűződő valamennyi jog gyakorlására kizárólag az Üzemeltető jogosult. Ez alól kivételt képez az a Tartalom, melyet az Üzemeltető annak szerzői jogának tulajdonosától kapott meghatalmazás birtokában tesz a Szolgáltatás részévé, valamint az a Tartalom, melynek vagyoni jogával rendelkezik. Előbbi Tartalom szerzői joga, illetve utóbbi személyi joga saját tulajdonosát illeti.

3.5. Az Elérhetőségben megnevezett domain név/nevek az Üzemeltető javára bejegyzett domain név/nevek. Ezen domain név/nevek – ideértve a hozzá(juk) a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás Elérhetőségére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3.6. Az Üzemeltető védjegye, kereskedelmi vagy szervezeti neve, valamint egyes Tartalma, termékének, vagy szolgáltatásának márkaneve, mindezek arculati összetevői, logotípiája, emblémája, egyéb azonosító eleme (továbbiakban: Oltalmazott elem) a védjegyek oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és a szabadalmak oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. Törvény, valamint egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi jogszabályok és egyezmények védelme alatt állhat, annak használatára, illetve a használat engedélyezésére csak a védjegy, vagy szabadalom tulajdonosa jogosult. Az Üzemeltető a Szolgáltatásban az egyes Oltalmazott elem ilyen jellegű védelmére az annak megjelenése mellett látható "®" (körvonal formába foglalt "R" betű) szimbólummal utalhat. Az Üzemeltető Oltalmazott elemének bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető elem használatától, vagy annak magyarországi vagy nemzetközi bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásától a Látogató, illetve Felhasználó tartózkodni köteles. A Szolgáltatásban megjelenő egyes elemek a fentiekkel megegyező védelem alatt állhatnak, vonatkozó jogaikkal saját tulajdonosaik rendelkeznek.

3.7. A Szolgáltatás egyedileg kialakított szoftvereket, illetve szolgáltatásokat tartalmazhat. Jelen Szerződés hatálya alá tartozó és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások (programok, szoftverek, scriptek, funkcionalitások, algoritmusok, módszerek, elrendezések, architektúrák, eljárások, modulok, programozási és egyéb kódok, grafikai elemeik, megoldások, know-how-k, illetve egyéb adatok és komponensek, stb.) az Üzemeltető szolgáltató partnerének kizárólagos tulajdonát képezik.

3.7.1. A birtoklásukhoz, felhasználásukhoz, másolásukhoz, módosításukhoz, tárolásukhoz, valamint velük kapcsolatos minden cselekedethez érvényes és hatályos vonatkozó szerződés, vagy hitelesített írásbeli engedély szükséges az Üzemeltető szolgáltató partnerétől.

3.7.2. A szolgáltatásokkal és azok dokumentációival, valamint a szolgáltatások használatát segítő bármely írásos, elektronikus és multimédiás anyagokkal kapcsolatban az Üzemeltető szolgáltató partnere minden szerzői, szabadalmi, szellemi alkotáshoz kapcsolódó, személyhez fűződő, felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdoni, és publikálási jogot fenntart saját magának, ideértve a nyilvánosságra hozatalt, másolást, terjesztést, többszörözést és megváltoztatást.

3.7.3. Az Üzemeltető szolgáltató partnerének szoftvereit, azok elemeit, az általuk megvalósított, vagy közvetített szolgáltatásokat, valamint azok dokumentációit, elemeit, műszaki adatait, illetve egyéb információit a magyar és nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései, továbbá az Üzemeltető és annak szolgáltató partnere között hatályban lévő vonatkozó szerződés rendelkezései védik.

3.8. Az Üzemeltető és partnerei jelen Szerződésben említett jogait a hatályos magyar és nemzetközi szerzői jog, a szellemi alkotásokra, szabadalmakra vonatkozó egyéb jogszabályok, illetve jogvédelmi megállapodások, valamint a magyar és nemzetközi szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok, egyezmények és szerződések védik. Ezek a Látogató, illetve Felhasználó részéről történő szándékos vagy gondatlan magatartásából fakadó megsértése, vagy az abban való direkt vagy indirekt közreműködés kártérítési kötelezettséget von maga után a teljes kártérítés elve alapján.


4. Bejelentés a szerzői jog megsértésének észlelése esetén


4.1. Kérjük, hogy amennyiben az Üzemeltető vagy partnerei szerzői jogainak megsértését észleli, azt az Üzemeltető elérhetőségein jelentse be. Segítő együttműködését köszönjük!


5. A Szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett Tartalom


5.1. Az Üzemeltető Szolgáltatásának Tartalma az eredetileg megfogalmazott szerint, annak saját környezetében, változtatás nélkül értendő, figyelembe véve az ide vonatkozó további rendelkezéseket.

5.2. A Szolgáltatásban megjelenő Tartalmat az Üzemeltető törekszik a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve publikálni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési, technikai, illetve az Üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás, vagy más ok miatt téves, félrevezető vagy hiányos Tartalom kerül a Szolgáltatáson keresztül megjelenítésre. Mindezekre tekintettel a Szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett Tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a Tartalom (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, valóságtartalmáért, megbízhatóságáért, teljességéért, aktualitásárét, adott célra való alkalmasságáért, ezek hiányából, valamint közvetett vagy közvetlen felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett kárért, kiadásért, költségért, veszteségért, elmaradt haszonért – az Üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás, illetve interaktív megoldás rendszeres és folyamatos minőségi és mennyiségi ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos kockázatok teljes mértékben a Látogatót, illetve Felhasználót terhelik.

5.3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatása Tartalmát bármikor módosítsa, átszerkessze, illetve Elérhetőségét részben vagy teljes mértékben korlátozza, vagy megszüntesse. Az Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatás és a Tartalom hozzáférésének folyamatosságát vagy hibamentességét.

5.4. A Tartalom hozzáféréséből, a Szolgáltatás használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, költségért, veszteségért való felelősséget - beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is - az Üzemeltető kifejezetten kizárja.


6. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak


6.1. A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket (továbbiakban: Kimenő Link) is tartalmaz. Az Üzemeltető Szolgáltatásából más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag a Látogatók, illetve Felhasználók kényelmét szolgálja. Amikor Látogató, illetve Felhasználó a Szolgáltatásban található Kimenő Link segítségével más weboldalra csatlakozik, akkor az Üzemeltető Szolgáltatását el fogja hagyni. Az Üzemeltető a kapcsolódó weboldalak egyikét sem ellenőrzi, és kizárja a minden felelősségét ezen weboldalakkal, vagy ezek tartalmaival kapcsolatban. Az Üzemeltető Szolgáltatásából hivatkozott valamennyi más weboldalra való belépés a Látogatók, illetve Felhasználók kizárólagos felelősségére történik. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Szolgáltatásában egy Kimenő Link általa kapcsolódó oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a Kimenő Linket haladéktalanul eltávolítja.

6.2. A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.


7. Szolgáltatásra mutató link elhelyezése


7.1. Amennyiben a Felhasználó más weboldalon (pl. saját weboldalán) a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére, Tartalmára) mutató linket (a továbbiakban: Bejövő Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

7.1.1. A Szolgáltatásra utaló Bejövő Linket a kódjában tartalmazó weboldalnak tartalmaznia kell a Szolgáltatás arculatának meghatározó elemét, logóját (a továbbiakban: Logó)

7.1.2. A Bejövő Linket tartalmazó weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja

7.1.3. A Bejövő Link kizárólag a Szolgáltatás Tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges

7.1.4. A Bejövő Linket tartalmazó weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja, vagy bármilyen formában támogatja az adott oldalon feltüntetett információt, különös tekintettel a forgalmazott termék megvásárlására, vagy kínált szolgáltatás igénybevételére.

7.1.5. A Bejövő Linket tartalmazó weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Bejövő Linket tartalmazó weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről, valamint partnereiről;

7.1.6. A Bejövő Linket tartalmazó weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

7.2. Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.


8. Szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok


8.1. A Szolgáltatás keretében elérhető interaktív tartalmak és szolgáltatások (pl. hozzászólások, értékelések, kritikák, beszámolók, fórumok, chat, üzenőfal és interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Fórumot alkotó egyes interaktív tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének regisztrációhoz való kikötéséhez. Sem a Fórumok, sem a Fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok, illetve a Felhasználó által közzé-, elérhetővé, vagy hozzáférhetővé tett adatok, információk, tartalmak (továbbiakban: Felhasználói Tartalom) nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (különös tekintettel a felhasználói nevek, megjelenő e-mail címek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő gyűjtését, felhasználását), vagy a hatályos jogszabályokat, illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására. A Fórumokon hozzászólásokat, véleményeket elhelyezni és - amennyiben alkalmazható - témákat létesíteni csak a Felhasználók jogosultak. Az Üzemeltető a Fórumokat az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A Felhasználók által a Fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett adatokat, információkat, tartalmakat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, illetve a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A Szolgáltatás oldalain megjelent Felhasználói Tartalmak közvetlen vagy közvetett mondanivalójáért, tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, azok semmilyen formában nem tükrözik az Üzemeltető álláspontját, véleményét.

8.2. Egyes Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott Fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, hozzászólások és Felhasználói Tartalmak törlésére, módosítására, Felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó bárminemű kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, velük szemben nem várható el a Felhasználói Tartalmak jogszabályokba való ütközésének jogi megítélése de amennyiben olyan hozzászólással vagy Felhasználói Tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, vagy az Üzembentartó számára érdeksértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a felhasználói nevek hamisítása, témarombolás (tartalmi és technikai szempontokból egyaránt) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen, valamint minden olyan esetben, mikor a Felhasználó az Üzembentartó érdekeit sérti.

8.3. A kifogásolt hely és hozzászólás, illetve Felhasználói Tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait az Üzembentartó elérhetőségeire továbbíthatja a vélelmezetten megsértett rendelkezés hivatkozásával.

8.4. A Felhasználói Tartalmakért, a Felhasználói Tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az ezekhez kapcsolódó Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett Felhasználói Tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, stb.) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással, stb.) nem sértik. A Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a Felhasználó Tartalom Fórumon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére. Amennyiben a Fórumokon egy adott Felhasználó által közzé,- vagy elérhetővé tett Felhasználói Tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

8.5. A Felhasználó a Felhasználói Tartalma bármely Fórumon történő közzétételével valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott Felhasználói Tartalom (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személynek átengedhető és allicencbe adható valamennyi a Fórum használatának időpontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő felhasználási és vagyoni jogot enged az Üzemeltetőnek, ideértve, nem kizárólagosan, az adott tartalom Szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítését, nyomtatott formában történő, korlátlan mennyiségben és példányszámban történő többszörözését, terjesztését, kiadását és átdolgozását. A Szerződés megszűnése az Üzemeltető részére engedett felhasználási és vagyoni jogokat nem érinti.

8.6. Az Üzemeltető az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a Fórumok használatával összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok, illetve Felhasználói Tartalmak kezelésére és archiválására.

8.7. Az Üzemeltető jogosult minden olyan Felhasználói Tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

8.8. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, vagy elérhetővé tett Felhasználói Tartalma(ka)t előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.


9. Egyéb rendelkezések


9.1. A Szolgáltatás használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

9.2. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

9.2.1. Az Üzemeltető és a Látogató, illetve Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

9.2.2. Ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;

9.2.3. Ha a a Látogatót, vagy Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagy a Felhasználó Hozzáférését véglegesen megszüntetik;

9.2.4. Ha a Látogató, vagy Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem látogatja meg a Szolgáltatást, illetve ha a Felhasználó ható hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a Hozzáféréséhez tartozó adattal együtt;

9.2.5. Látogató, illetve Felhasználó halálával;

9.2.6. A Szolgáltatás megszűnésével; és

9.2.7. Új Szabályzat érvénybe lépésével.

9.3. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.


10. Irányadó jog


10.1. A Üzemeltető Szolgáltatásának egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a Szolgáltatásban publikált mindenkor aktuális előírások, rendelkezések, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

10.2. A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Látogatók, illetve Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

10.3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely részét és Tartalmát külön figyelmeztetés nélkül módosítsa, vagy megszüntesse.

Tárhelyszolgáltató: CR Hungary Kft., Székhelye: 7623 Pécs, Jászai Mari u. 3., Weboldala: http://creamotiv.hu, E-mail címe: info@creamotiv.hu

A kosár üres.
kosár megtekintése